Pravidlá ochrany osobných údajov


 1. ÚVOD


Vážimesi Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou znajdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidláochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidláochrany osobných údajov“)obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje privykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame aakým spôsobom ich chránime.


TietoPravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovaryponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobespracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov.Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkýmivšeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskejrepublike, najmä, nie však výlučne v súlade s NariadenímEurópskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len„Nariadenie“)a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len„Zákono ochrane osobných údajov“).


Osobnéúdaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby smeVám mohli predávať kvalitný tovar a tiež na to, aby sme mohlizlepšovať našu ponuku tovarov pre Vás. Odporúčame Vám, aby stesi dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov aoboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým akovstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, ževstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jejposkytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, žerozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údajepodľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnomprípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobomzúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou,či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo námprestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím navedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašichosobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predajitovarov, ktoré ponúkame.


 1. PREVÁDZKOVATEĽ


MEDIHUM,s.r.o.

Sídlo:Bosákova 7, 851 04 Bratislava

IČO:35 952 580

spoločnosťzapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,oddiel Sro, vložka č. 37366/S


(ďalejoznačený aj ako „našaspoločnosť“,„my“)


 1. KONTAKTNÁ OSOBAMEDIHUM,s.r.o.

Sídlo:Bosákova 7, 851 04 Bratislava

info@medihum.sk
 1. DOTKNUTÁ OSOBA


 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar ponúkaný našou spoločnosťou,

 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar ponúkaný našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),

 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá kontaktuje našu spoločnosť prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webstránke našej spoločnosti,

 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa prihlási na odber newslettra prostredníctvom webstránky našej spoločnosti,

 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.


 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME


Vtejto časti uvádzame informácie o osobných údajoch, ktoré odVás získavame, keď využívate tovar našej spoločnosti a tiežinformácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovaťiným spôsobom, či z iných zdrojov.


Spôsob získania osobných údajov


Kategórie získavaných osobných údajovRegistrácia pre E-shop medihum.sk


(fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby môžu nakupovať prostredníctvom nášho E-shopu len po predchádzajúcej registrácii z dôvodu, že podľa príslušných právnych predpisov možno dodať niektoré druhy tovaru, ktoré ponúkame len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) • Vaše meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, adresa, adresa doručenia, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa,

 • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),

 • Vaše prihlasovacie údaje (heslo)
Nákup prostredníctvom E-shopu medihum.sk • Vaše meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa,

 • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)


Registrácia pre kontaktný formulár


Naša spoločnosť Vás na základe vyplneného kontaktného formulára bude kontaktovať za účelom odpovede na Vaše otázky týkajúce sa našej ponuky tovarov. • Vaše meno a priezvisko

 • Vaša e-mailová adresaRegistrácia pre odber noviniek (newslettra)


Naša spoločnosť Vás na základe Vašej požiadavky a súhlasu môže informovať o ponuke svojich tovarov, novinkách, zľavových akciách a výhodných ponukách aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali v E – shope medihum.sk alebo kúpili akýkoľvek tovar.


 • Vaša e-mailová adresa

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti


 • Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov)

 • Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)
 1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vtejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akýmspôsobom a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký jeprávny základ spracúvania Vašich osobných údajov našouspoločnosťou.


 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).


 • Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).


 • V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).


Účel spracúvania osobných údajov


Právny základ spracúvania osobných údajovVaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary ponúkané našou spoločnosťou, ako je využívanie E-shopu medihum.sk. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte, či poskytnúť rôzne zľavy.


 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)


Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom E-shopu medihum.sk, mohli informovať o ponuke svojich tovarov, novinkách, zľavových akciách a výhodných ponukách prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom.


 • Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)


Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok.


Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on – line, či v predajniach, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti).  Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.


 • Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)


Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali v E-shope medihum.sk, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a výhodných ponukách.


 • Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby ste s nami mohli byť v prípade Vášho záujmu v kontakte a získať odpovede na Vaše otázky, či technickú podporu (kontaktný formulár).

 • Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami.


 • Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Niektorévyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov súzaložené na tzv.oprávnených záujmoch našejspoločnosti, ktoré zahŕňajú:


 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich tovarov;

 • propagáciu a predaj našich tovarov;

 • starostlivosť o váš užívateľský účet (E-shop medihum.sk), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;

 • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;

 • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.


 1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vprípade, ak nemáte záujem registrovať sa v E-shope AutoManta.sk,či kúpiť si akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou,ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvomktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb,novinkách, zľavových akciách a výhodných ponukách, alebo náskontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, spracúvameVaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovnéhosúhlasu s takým spracúvaním.


Predtýmako sa prihlásite na odber newslettra, sa Vás opýtame, čisúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel.Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právokedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajovodvolať, a to online prostredníctvom webstránky našejspoločnosti, alebo kliknutím naodkaz „Zrušenie odberu“,ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasunemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasupred jeho odvolaním.


 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vtejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vašeosobné údaje, či ich s nimi zdieľať.


NiektoréVaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujúslužby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služiebstriktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajova nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely,pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobnéúdaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú naposkytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našejspoločnosti poskytujú nasledovné služby:


 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting)

 • doručovateľské a kuriérske služby

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti

 • služby vedenia účtovníctva

 

Niektoríposkytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujúonline mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí),pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto onlinemediálnych kanálov relevantné onlinereklamy nanaše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a službymôžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku nasociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patrianapr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.


NiektoréVaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a inýmorgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám takápovinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie,uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našejspoločnosti, alebo tretích osôb.


 1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Nieste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoréVaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnejalebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvyprostredníctvom E-shop medihum.sk). V prípade, ak nám niektoréVaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vámdodali tovar ponúkaný našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorýchVašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebnána uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.


 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vašeosobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnýmivšeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10(desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnostivyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiťz dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonupráv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našejspoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania.Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkýmtrvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou navýrobky našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávaniatýchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania,uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.


 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY


Vsúvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte vrozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpisminasledovné práva: 1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov


Máte právo:


 1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;

 2. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.