Softvérové produkty na prácu s EKG záznamom

Záťažový modul pre CARDIAX EKG

Záťažový modul pre CARDIAX EKG

Kód tovaru: 4528
Cena s DPH: 630,00€

Popis

CARDIAX zátažové laboratóium v plnej miere automatizuje vykonávanie zátažových testov. Pocítac na základe vopred nastaveného (zvoleného) zátažového plánu riadi zátažový prostriedok (bicyklový ergometer resp. bežiaci pás) podla inštrukcií v pláne (trvanie
jednotlivých zátažových fáz, nárast zátaže, podmienky prerušenia atd.). Ked je ergometer vybavený modulom automatického merania krvného tlaku, systém CARDIAX meria aj krvný tlak.

• Ked je ergometer vybavený modulom automatického merania krvného tlaku, systém CARDIAX meria aj krvný tlak a výsledky meraní ukladá
• Systém priebežne ukladá úplné zátažové EKG
• Vyhodnotenie meraných údajov prebieha on line, krivky mediánov a trendy ST možno sledovat už pocas vyšetrenia
• Na konci vyšetrenia je z nameraných dát vyhotovený záverecný protokol. Namerané údaje sú zobrazené v tabulkovej aj grafickej forme
• Graf zobrazuje srdecnú frekvenciu, krvný tlak a zátaž v závislosti na case. Na dalších grafoch možno sledovat ST amplitúdy a zmeny mediánov (ST trend a QRS trend)
• Program vyhodnotí výkonnost v intervale maximálnej a submaximálnej zátaže.